OK扎克
让生活更简单的知识百科

疑邻窃斧文言文翻译

更新时间:2024-06-16 22:36点击:

 从前有个人,丢失了一把斧子。他怀疑是邻居家的儿子偷去了,观察那人走路的样子,像是偷斧子的;看那人的神色表情,也像是偷斧子的;听他的言谈话语,更像是偷斧子的,那人的一言一行,一举一动,无不像偷斧子的。

 不久之后,丢斧子的人在山谷里掘出了那把斧子,再留心察看邻居家的儿子,就觉得他无论是神态还动作都不像偷斧子的了。

 变的不是邻居的儿子,而是自己的心态。变的原因也没有其他,是被偏见所蒙蔽。

语文3.jpg

 原文

 人有亡斧者,意其邻之子,视其行步,窃斧也;颜色,窃斧也;言语,窃斧也;动作态度无为而不窃斧也。

 俄而抇于谷而得其斧,他日复见其邻人之子,动作态度无似窃斧者。

 其邻之子非变也,已则变矣;变也者无他,有所尤也。

 注释

 亡:丢失。

 意:怀疑。

 视:看。

 行步:行走

 颜色:脸上的神色表情。

 俄而:不久。

 无为而不:没有一样不像。

 为(wéi):动作,做法。

 抇:掘。

 谷:山谷,山沟。

 有所尤:即被偏见所蒙蔽。尤,通“囿(yòu)”,局限。