OK扎克
让生活更简单的知识百科

ln二分之一等于多少(ln二分之一怎么计算)

更新时间:2023-08-23 14:00点击:

一、ln二分之一等于多少?

(1)

-ln2

ln二分之一怎么算?

ln1/2

=ln(2)^-1

=-ln2

对数的运算法则:

1、log(a) (M·N)=log(a) M+log(a) N

2、log(a) (M÷N)=log(a) M-log(a) N

3、log(a) M^n=nlog(a) M

4、log(a)b*log(b)a=1

5、log(a) b=log (c) b÷log (c) a

指数的运算法则:

1、[a^m]×[a^n]=a^(m+n) 【同底数幂相乘,底数不变,指数相加】

2、[a^m]÷[a^n]=a^(m-n) 【同底数幂相除,底数不变,指数相减】

3、[a^m]^n=a^(mn) 【幂的乘方,底数不变,指数相乘】

4、[ab]^m=(a^m)×(a^m) 【积的乘方,等于各个因式分别乘方,再把所得的幂相乘】

标签: log